tisdag 27 november 2012

VÄXTKARTA KLIPPTES OCH TEJPADES FRAM!I torsdags planerade vi vilka växter vi vill ha i den första solfickan som vi röjt fram i Mullbärsbacken. 

Nu sitter vi inne inne på Garget i Sofielund, långt från Mullbärsbacken, och arbetar med karta och pappersfigurer.

Vi planerade utifrån grundstrukturerna i en skogsträdgård: trädskikt, buskskikt och örtskikt.  

Vi började med trädskiktet. Ett fullvuxet träds krona höftade vi till 4 meter bred. Vi klippt ut cirklar för att illustrera träden på vår karta och insåg att det kommer få plats högst 4 träd i solfickan. Vi bestämde att två av de träden ska vara äppelträd av olika sort och två ska vara mullbärsträd (äntligen ska Mullbärsbacken få sina första mullbär!).

I buskskiktet vill vi ha koreansk silverbuske och häckkaragan. Båda dessa typer av buskar har ätbar frukt och flera bra egenskaper och dessutom har de förmågan att fixera kväve och delar med sig av det till de andra växternas rötter. Perfekt i vår skogsträdgård, för då slipper vi tillsätta kväve! Även häggmispel vill vi ha i buskskiktet. Buskarnas bredd, som fullvuxna, måttade vi till 2,5 meter. 

Vi blev lite snopna när det visade sig att vi bara får plats med fyra träd i solfickan

Örtskiktet avvaktar vi med. 

Nästa gång vi träffas kommer vi att plantera utifrån vår växtkarta. Det blir nu på söndag den 2e december, kl 10, i Mullbärsbacken!
Vi kommer förutom att plantera att fortsätta att röja i solfickan, bygga pinnstaket och täcka.
Vi anpassar dagen efter vädret och hur mycket energi vi har. Nu finns det en sittplats och eld där vi kan äta, så ta gärna med lunch.
Kom! Alla är varmt välkomna.

måndag 19 november 2012

FÖRSTA SOLFICKAN BÖRJAR TA FORM
 I söndags (den 18 november) började vi arbetet med skapa en solficka, där vi skall plantera fruktträd, bärbuskar, nötbuskar och fleråriga grönsaker. Detta efter ett år av diskuterande, analyserande, kartritande och planerande. Så nu är vi äntligen igång med att omvandla skogsdungen till en skogsträdgård!

 Ett entusiastiskt gäng på 17 personer i olika åldrar slöt upp, trots att regnet hängde i luften. 

Nypon- och måbärssnår röjs bort för att ge plats åt nya växter.
 
Riset som vi röjde bort använde vi till att bygga en rismur som avgränsar solfickan mot den öppna gräsmarken.
Vi lade tidningar under rismuren för att  hindra ogräset från att tränga upp i muren.

 På insidan av muren planterades en dubbelrad av vallört med 60 x 60 cm avstånd.  Därefter täcktes med halmrik gödsel, tidningar och till sist löv mellan vallörtsplantorna. Vallörtshäcken kommer att utgöra en effektiv ogräsbarriär när rismuren har multnat ner.

Under tidningarna ligger gödsel och vid varje pinne har vi planterat en vallörtsplanta.


Vi sågade ner en stor ask i ett område inne i dungen. På sätt öppnades en liten glänta där vi skall plantera skuggtåliga ätliga växter.

Hampus fäller asken enligt arboristkonstens alla regler.
 
Askens stockar kapades upp i lagom stora bitar till sittplatser vid eldstaden. 

Det var mysigt med en liten brasa vid mötesplatsen.

 

tisdag 11 september 2012

DESIGNKONCEPTET FÖR MULLBÄRSBACKEN


Den 30 augusti hade vi ett möte på Garaget, Lönngatan 30 i Malmö, för att knyta ihop VISIONEN som vi har arbetat fram med den kännedom om platsen som vi har fått när vi har ritat kartan över området. Närvarande var Per-Jan Malmö Pehrsson, Mats Håkansson, Arne Jansson, Anna Morgardt, Jacquelin Nilsson, Hampus Möller och Esbjörn Wandt. 


Resultatet blev följande konceptformulering:KONCEPT
Hjärtat i Mullbärsbacken utgörs av en samlingsplats mitt inne i dungen. Ökat ljusinsläpp genom fläckvis utglesning av trädskiktet ger livsutrymme för enstaka frukt-och nötträd, bärbuskar och en undervegetation av ätliga växter. I det konvexa skogsbrynet, ersätts en del av de befintliga växterna med, ätliga brynväxter, som nås med stigar inifrån dungen.
 

Vi strävar efter att använda oss av enkla medel och att göra så små ingrepp som möjligt. Vi vill utnyttja resurserna på platsen eller i dess närhet i så hög utsträckning som möjligt.

Design för minimerad skötsel

1. Trädens skugga
En strategi för att nå detta är att vi drar nytta av trädens skugga för att hämma oönskad växtlighet.  Det gör vi t.ex. genom att .

-         anlägga stigarna under träden. Vi stammar upp en del träd och tar bort buskar där stigen skall gå. Stigarna som leder till de ätliga växterna i skogsbrynet utgår från samlingsplatsen och förbinds eventuellt med en stig utmed skogsbrynet (men inne i skogen). Från den går det sedan stigar ut genom öppningar till ljuset.  

-         att behålla områden som ”sköter sig själva”. Vi tar inte bort växter i onödan, så att det släpps in ljus, som sätter igång ”okontrollerad” växtlighet i markskiktet.

-         vi får ett lättskött ört och buskskikt inne i dungen. Vi satsar mycket på skuggtåliga växter inne i ”skogen”. Det kommer att vara relativt lätt att hjälpa dessa att stå emot konkurrens från andra växter.
 
2. Fyllda nischer
-         När vi vill ha in ätliga växter ersätter vi de befintliga med dessa, eller tvärtom, om vi hugger ner träd så ser vi till att fylla ut ljusgläntan med ätliga växter. Vi undviker att hugga ner växtlighet om vi inte kan ersätta den med något annat. (Inom något område kan man eventuellt tänka sig att man låter det komma in ny växtlighet, som vi sköter genom röjning eller slåtter.)

FRÅGA: VILL GATUKONTORET ATT VI GLESAR UT TRÄDEN MER FÖR ATT OMRÅDET SKALL KÄNNAS SÄKRARE?

Genomförande

  1. Mötesplatsen
Iordningsställa en mötesplats i den centrala delen av dungen.
      Glesa ut beståndet av träd.
     Göra en eldstad med stockar runt om som sittplatser. Trästockarna får vi från de utgallrade träden.
      Eldstaden kan bestå av ett stort betongrör nedsänkt i marken. (För att minska risken för eldsvåda.)
FÅR VI HA ELDSTAD DÄR?
      Någon typ av regnskydd? Segelduk eller liknande. I olika sektioner liknande de i Ängsbacka.
      Gatukontoret har beställt liknande från ett företag i Limhamn.Dessa är antagligen dyra.
                                            Vi vill ha enkla billiga lösningar.
     Enkla konstruktioner där vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av  lokalt materia: Kubb och   lera.
VAR FÅR VI TAG PÅ LERA? FINNS DET NÅGONSTANS BLAND JORDMASSORNA I LINDÄNGELUND?

  1. Plantera in en undervegetation av ätliga skuggtåliga växter.
Vi tar bort träd som av olika skäl inte är så lämpliga.
VILKA KRITERIER GÅR VI EFTER NÄR VI GALLRAR UT I DET BEFINTLIGA BESTÅNDET?


För att förhindra rotkonkurrens från träden den första tiden, täcker vi marken med tidningar, som bildar en tillfällig rotbarriär. Vi lägger jord ovanpå tidningarna. I första hand ser vi vad vi har för jord på området som vi kan använda. När vi gräver hålor någonstans kan vi använda den jorden. Vi hör också med fastighetskontoret om vi kan få ta hand om matjord som schaktas bort någonstans. Vi kompletterar med gödsel från någon hästgård i närheten, t.ex. Almviks djurfritidsgård. Eventuellt kan vi få löv från kommunteknik. Men den är i regel bemängd med skräp.
VILKA VÄXTER SKALL VI PROVA?

  1. Planterar intressanta ”skogsträd” inne i dungen
VILKA TRÄD KAN MAN TÄNKA SIG? PAWPAW? NÖTTRÄD?

  1. Göra stigar

Markera var stigarna skall gå.
HUR MARKERAR VI DET?
Röjer i stigarna.
När stigarna når ut i solbelysta områden planterar vi en kant av tuffa växter längs stigen. Dessa hjälper oss att hålla undan invaderande växter i gångarna.
VILKA VÄXTER SKALL DET VARA?

  1. Plantera in ätliga växter i skogsbrynet.
Vi röjer bort en del av den befintliga vegetationen och fyller små områden med skogsträdgårdsväxter. Träd, buskar och robusta perenna grönsaker.
VILKA TRÄD?
VILKA BUSKAR?
VILKA PERENNER?

  1. Vattentillgången?
MÅSTE DISKUTERAS MER

IDÉER:
Vi använder häst när vi drar flyttar stockarna i dungen.
Vi bevarar högstubbar – för biologiskt mångfald och för klätterväxter.
Vi lägger stockar på marken för att öka den biologiska mångfalden. (Kan kanske passa på att göra intressanta konsruktioner?)


VAD GÖR VI NÄRMAST?
Jordprover
Esbjörn diskuterar med jordanlysföretag och olika förvaltningar i Malmö stad om vad vi skall göra när det gäller jordprover.

Nästa möte
Nästa planeringsmöte har vi torsdagen den 13 september kl.17.00. Då träffas vi i Mullbärsbacken.

Inspirationsbesök i Köpenhamn
Studiebesök i Köpenhamn den 29 september. Vi tittar på lekplatser, samlingsplatser, naturum och liknande, som kan ge oss inspiration för utformningen av Mullbärsbacken.  Anna Mogardt är samordnare för resan.
 

fredag 10 augusti 2012

FÄRDIGA MED KARTAN!


Närvarande: Arne Jansson, Esbjörn Wandt, Mats Håkansson, Per-Jan Pehrsson, Anna Morgardt, Hampus Möller, Pontus Dowchan

Vi träffades i torsdags (9 augusti) för att rita klart kartan. Och äntligen blev vi färdiga! Kartan täcker det område som vi vill börja arbeta med på Mullbärsbacken! Vi har arbetat oss runt området med hjälp av baslinjer. När vi kom tillbaka till utgångslinjen, gjorde vi en kontrollmätning av en bok. Det slog bara på en meter. Det får vi vara nöjda med.

Kartan är på inget sätt fullständig. Vi har ritat ut brynet och enstaka träd inne på området.

Nästa steg processen är att mer exakt fastställa gränsen för det område som vi skall skriva avtal med kommunen om och diskutera själva avtalet. Därefter skall vi ta jordprover och sedan börjar själva designarbetet!

Vi skall ha nästa möte den 30 augusti kl.17, förhoppningsvis i Områdesprogrammets lokaler i Lindängen centrum.

fredag 22 juni 2012

KARTRITNING PÅ MULLBÄRSBACKEN


Närvarande: Arne Jansson, Esbjörn Wandt, Mats Håkansson, Per-Jan Pehrsson, Stellan Westerberg, Anna Morgardt

Den 21 juni träffades vi på Mullbärsbacken och började en rita en karta över det område som vi skall designa.
Vi diskuterar vilket område som skall kartläggas och var baslinjen skall ligga.

Det finns olika sätt att göra kartor. Vi använde oss av en metod, som Arne har mycket erfarenhet av, där man använder sig av en vinkelprisma för att få räta vinklar. (Den ortogonala metoden)

Vi satte stolpar på ungefär 30 meters avstånd. De markerar en baslinje rakt in genom dungen. Den ena stolpen utgör nollpunkt. Vi har valt skalan 1:100, vilket innebär att 1 meter i verkligheten blir 1 cm på kartan. Baslinjen blir då 30 cm lång på kartan.
Det ligger ett måttband utmed den utstakade baslinjen.
Arne berättar hur vi skall gå vidare.

Punkter i verkligheten översätts till punkter på kartan
När vi på kartan vill rita in en punkt från verkligheten (t.ex. mittpunkten av ett träd), så måste vi mäta två avstånd i verkligheten. Vi börjar med att bestämma punkten där den vinkelräta linjen från trädet skär baslinjen. Sedan mäter vi avståndet
  1. från nollpunkten till skärningspunkten på baslinjen (t.ex. 8,20 m) och
  2. från skärningspunkten till trädet (t.ex. 3,35 m).

När vi markerar detta på kartan så mäter vi ut
  1. 8,20 cm från nollpunkten utmed baslinjen på kartan och
  2. 3,35 cm vinkelrätt ut från samma linje.
Vinkelprisman används för att hitta den exakt vinkelräta linjen. 

Vi fortsätter med kartritandet nästa gång, den 28 juni kl.17. Samling på Mullbärsbacken!

Esbjörn

VISONSFORMULERING


31 maj hade vi möte i Områdesprogrammets lokaler i Lindängen centrum.
Närvarande: Arne Jansson, Esbjörn Wandt, Mats Håkansson, Per-Jan Pehrsson, Sadiye Altundal, Stellan Westerberg

Utifrån orden från vår gemensamma ”visonstavla”, diskuterade vi vad vi skall fokusera på för att göra visionen tydligare. Här följer ett förslag på visionsformulering och målstruktur utifrån dessa diskussioner:

MULLBÄRSBACKEN

VISION
Mullbärsbacken är en skogsträdgård med en mångfald av spännande ätliga bär frukter, nötter och örter. Den utgör ett rikt ekosystem, med stor biologisk mångfald och är en trevlig plats som väcker lust, nyfikenhet och kreativitet. Människor i området, liksom andra människor, besöker gärna Mullbärsbacken. Det är en plats som uppmuntrar till möten och gemenskap mellan olika kategorier av människor. Den utgör ett centrum för kunskapsbyggande och kunskapsspridning om ekologi, skogsträdgårdsodling, ätliga landskap och ätliga parker. Den kan ses som en ”ätlig kärna”, som sprider sig ut över Lindängen och Världen.”

OLIKA DELAR AV VISIONEN:

1. NYTTOVÄXTER
Mullbärsbacken är en skogsträdgård med en mångfald av spännande ätliga bär frukter, nötter och örter.
                Nötter, bär, örter, frukter – för självhushåll
                Växter som kan ätas direkt
               
2. EKOSYSTEM
Den utgör ett rikt ekosystem, med stor biologisk mångfald.
                Oas för många djur och växter
                Naturupplevelser
                Fågel- och fladdermusholkar m.m.

 3. MÖTESPLATS
Mullbärsbacken utgör en öppen och välkomnande mötesplats som befrämjar gemenskap mellan olika grupper.
                Tillåtande medverkan - en plats där alla känner sig välkomna och behövda.
                Barnvänligt
                Bli en mötesplats för skogsträdgårdsintresserade i Malmöregionen
                En sittplats
                Robust anläggning – inte känslig för störningar.
                Byggplats för barnen som nu bygger i granndungen
                Stadsdelsrelation
                [Senare: Äta. Tillfällen att servera mat. Fik? Många dagar om året? 
                Bara bord och bänkar?                        
                Lägerplats
                Tältplats
                Plakat! Annonsera! Öppna dagar där den som vill kan ordna event.
                Bibliotek/hylla låna varandra böcker]

4. UPPLEVELSE, KREATIVITET
Mullbärsbacken är en trevlig plats som väcker lust, nyfikenhet och kreativitet
                Välbefinnande
                                      Mjuk övergång mellan vild natur och odling
                                      Rum med olika karaktär
                                      Vackra gröna rum
                                      Lugnt, avstressande, kontemplativt, rofyllda platser
                                      Utsiktsplats, vida utblickar
                                     
                Naturens växlingar
                                      Årstidsväxlingar tas omhand

                Väcker nyfikenhet
                                      Annorlunda, enkla, naturliga, fiffiga lösningar, fantasifullt
                                      Småskaliga byggen av många slag Kreativitet
                                      Kontrasterande   Öppet- slutet  fantasifullt

                Uppmuntrar kreativitet         
                                      Trähantverk – verktyg, skyltar
                                      Många möjligheter till aktiviteter
                                      Utrymme för kreativitet – utvecklingsmöjligheter
               
               
                                      Växter
                                      Vanliga och ovanliga växter samtidigt
                                                          
                Vatten
                                      Porlande vatten
                                      Liten damm med fiskar
               
                5 KUNSKAPSSPRIDNING
Mullbärsbacken utgör en ”ätlig kärna” som sprider sig i området. Det utgör ett centrum för kunskapsbyggande och kunskapsspridning om ekologi, skogsträdgårdsodling, ätliga landskap och parker.
               
                Helhetsperspektiv

                Skogsträdgården sprider sig till ett trädgårdsbryn

                En plats att visa upp för skolklasser och föreningar av olika slag
                                      Frön, tanken sprider sig genom barnen
                Tydliga teman eller karaktärer – pedagogiskt

                Kunskap om natur och ekologi
                                      Skyltning om fåglar, intressanta växter och annat
                                      Roligt pedagogiskt om växter-kretslopp
                                      Kunskap om växtkraft
               
                Kunskap om matproduktion och skogsträdgårdsodling
                                      Jorden som en trädgård
                                      Mönsterträdgård att inspireras av.En plats som får en att fundera                                  och förstå vart mat kommer från
                                      – koppling mellan växt och mat. Tydlighet.

lördag 19 maj 2012

INSPIRATIONSDAG I MULLBÄRSBACKEN den 19 maj


Vi som arrangerade inspirationsdagen var Arne Jansson, Esbjörn Wandt, Mats Håkansson, , Per-Jan Pehrsson Anna Morgardt, Hampus Möller, Sadiye Altundal, Pontus Dowchan, Stellan Westerberg och Aurora Lindström.

Tyvärr så kom det inte så många människor, men det var väldigt roligt att träffa de få närboende som var intresserade.

Vi hann med en del av aktiviteterna som vi hade planerat: Trädfällning, tekokning kombinerat med produktion av biokol, föredrag om biodling, platsens historia, Stadsbyggnadskontorets planer för Lindängen och fåglarna som man kunde höra på platsen vid tillfället.

Vi hann däremot varken med att tillverka fågelholkar eller sittplatser eller gå tipspromenaden.

Här följer några bilder från dagen:

 
Hampus i aktion.

Miniskogsträdgård i pallkragar
Kombinerad spis och biokolanläggning
Arboristen (Hampus), kommentatorn (Anna) 
och fotografen (Sadyie) gör sig redo
Biodlingens ädla konst

Per-Jan sätter in Lindängelund i ett historiskt sammanhang
Stellan redogör för Stadsbyggnadskontorets planer